Početna

Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana 2014. godine.

Svojim aktivnostima i programima, aktivno učestvujemo u procesu inkluzije, kao i u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Stručnim radom i aktivnim učešćem u društvu, nastojimo da poboljšamo i unapredimo položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih roditelja.

Naš tim čine ljudi različitih obrazovnih profila sa višegodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Partneri u postizanju naših ciljeva su Ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove, MNRO udruženja kao i roditelji dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Zajedničkim radom nastojimo da pomognemo onima kojima je pomoć neophodna.

Rezultat rada Humanitarne organizacije RADOST DECI vidimo kroz napredak ka ravnopravnosti, prihvatanje potreba i načina života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, poštujući različitosti.

Trudimo se da sa entuzijazmom i drugačijim pristupom, osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u razvoju.


Inkluzija

Potpuno učešće u društvenom životu svih osoba, bez obzira na pol, nacionalnost, versko opredeljenje, socio-ekonomski status, sposobnosti i zdravstveno stanje.

opširnije >


Vaspitno obrazovni programi

Vaninstitucionalnim pristupom u radu se koriste klasične i inovativne metode kao i brojne tehnike i sredstva u svrhu postizanja željenog cilja.

opširnije >

Defektološki rad
Namenjen je deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju, deci sa hiperkinetičkim sindromom, autizmom kao i deci sa višestrukim smetnjama.
opširnije >