Defektološki rad sa individualnim pristupom

DEFEKTOLOG – OLIGOFRENOLOG

Oligofrenološki rad sa individualnim pristupom obuhvata:

Dijagnostiku određenog problema

Na osnovu individualne procene i posebnim baterijama testova dijagnostikuje se određeni problem ili smetnja. U zavisnosti od dijagnostikovanja problema ili eventualne poteškoće kod deteta, u saradnji sa roditeljima, dete se usmerava na dalji defektološki tretman.

Izradu individualnog programa i tretman

U saradnji sa roditeljima, a na osnovu prethodne dijagnostike, pravi se individualni program za rad sa detetom. Cilj individualnog tretmana je podsticanje i razvijanje detetovih punih potencijala. Sve aktivnosti su prilagođene uzrastu, mogućnostima, potrebama i već postojećem iskustvu deteta.

Priprema za školu za decu sa razvojnim poremećajima

Podrazumeva procenu fine motorike, manipulativne spretnosti, kao i grafomotoričke zrelosti.

Namenjena je deci uzrasta od 5 do 8 godina koja pokazuje određene teškoće kao što je teškoća u pisanju ili nedovoljana razvijenost fine motorike i grafomotorike, karakteristične za taj uzrast.

Korepeticiju

Korepeticija kao cilj ima proširenje znanja deteta, razvoj odgovarajućih veština i navika kao i razvoj motivacije za učenje, rad i sposobnosti da se naučeno primeni. Posebno se odnosi na rad sa decom koja imaju specifične probleme u savladavanju gradiva i problem u emocionalnom prilagođavanju nastavnom procesu.

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

Metod reedukacije psihomotorike je samostalni metod u oblasti terapije dece mlađeg uzrasta sa razvojnim problemima.

Sadrži u sebi pedagoške i psihoterapijske elemente istovremeno.

Pedagoški elementi se sastoje u potrebi u stimulaciji svih aktivnosti koje vodi reedukator.

Psihoterapijski elementi, sastoje se u prenosu emocionalnih iskustava i ekspresija koje je dete imalo.

Ovaj metod se najčešće primenjuje na decu koja imaju rane dečije psihoze, decu i adolescente koji pate od anksioznosti, sa izraženim depresijama kao i impulsivnim i kompulsivnim poremećajima.

LOGOPED

Logopedski tretmani su namenjeni deci predškolskog i školskog uzrasta.

Neki od problema koji ukazuju da je detetu potreban logopedski tretman su:

  • zakasneli govorno jezički razvoj;
  • nepravilan izgovor glasova;
  • poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost, usporen tempo govora, skandirajući tempo govora);
  • teškoće u čitanju, pisanju i računanju;
  • teskoće u ostvarivanju interakcije i komunikacije sa okolinom;
  • poremećaj glasa.

MONTESSORI METODA

Cilj Montessori vaspitnog pristupa je vaspitanje i obrazovanje, koje omogućava da svako dete nađe svoju ulogu, mesto i svoj cilj postojanja. Dete ima slobodu kretanja koje se karakteriše kao elementarna potreba.

Uloga vaspitača

Vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge. Odbacuje suviše posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu. Uloga vaspitača je da usmerava dete.

Pripremljena sredina

Detetovo okruženje je primereno njegovim potrebama. Nudi sve što je potrebno za fizički, umni i duševni razvoj.
Montessori pristup karakterišu posebna didaktička sredstva, izrađena od prirodnih materijala. Osnovna karakteristika im je dostupnost detetu.