Programi

Inkluzija podrazumeva potpuno učešće u društvenom životu svih osoba, bez obzira na pol, nacionalnost, versko opredeljenje, socio-ekonomski status, sposobnosti i zdravstveno stanje.

Inkluzija se oslanja na prinicip poštovanja različitosti.

Inkluzivnim programima dajemo mogućnost ravnopravnosti deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Kroz sledeće programe uključujemo ih u različite društvene sfere i aktivnosti.Ovim programima obuhvatamo aktivnosti iz različitih oblasti kojima je cilj sticanje i proširivanje znanja i veština.

Vaspitno obrazovni programi se planiraju, realizuju i prate na nivou grupe ili individualno.

Vaninstitucionalnim pristupom u radu se koriste klasične i inovativne metode kao i brojne tehnike i sredstva u svrhu postizanja željenog cilja.

Namenjen je deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju, deci sa hiperkinetičkim sindromom, autizmom kao i deci sa višestrukim smetnjama.

Adekvatnim defektološkim tretmanom pomaže se detetu da ublaži ili prevaziđe određeni problem.

Tretman i dijagnostika deteta se rade u saradnji sa roditeljima, a sa individualnim pristupom svakom detetu ponaosob.


Podrška:
    • Ustanovama socijalne zaštite,
    • Dnevnim boravcima za decu i omladinu ometenu u razvoju,
    • MNRO udruženjima,
    • roditeljima dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju.